Салбар хоорондын бодлого, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог ханган хүүхэд, залуусын идэвх оролцоог дэмжих замаар Ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн асуудлуудыг олон нийтэд хүргэх нь иргэдийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлж зохистой хэрэглээ, зөв хандлагыг бий болгоход нөлөөлөх үр дүнтэй, чухал алхам юм. 

БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.ГанболдТөслийн УЗ-ийн дарга

 ТХБ-оор дамжуулан Монгол Улсын иргэдэд байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хариуцлагатай, тэгш хүртээмжтэй, тогтвортой ирээдүйг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилт хэвээр үргэлжилж байна. ТХБ-II төсөл нь салбар хоорондын үйл ажиллагааг илүү интеграцчилах, улам сайжруулах, бэхжүүлэхэд чиглэнэ. 

ШХАГ-ын дарга, хатагтай Стефани БурриТөслийн УЗ-ийн дэд дарга

 Мэргэжлийн байгууллагууд, иргэд, ААН-үүдийн хамтын ажиллагааны дүнд төсөлд сонгогдсон 6 аймаг, 2 дүүргийн ерөнхий боловсролын 30 сургуулийн менежментэд “Сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлага”-ыг туршин нэвтрүүлэх, улмаар "ТХБ-ын төлөөх загвар сургууль" болгох үйл явцыг эхлүүлж байна. 

БШУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.БатбаатарТөслийн УЗ-ийн дэд дарга